279 bài toán hình học phẳng olympic các nước

279 bài toán hình học phẳng olympic các nước

60,000

Tác giả: Nguyễn Bá Đang
Khổ sách:  17 x 24 cm
Số trang:  276
NXB Giáo dục Việt Nam
Liên hệ phát hành: 024.3514.2649 – 024.3568,2701

Danh mục: