SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ CỦA NXBGDVN NĂM 2020

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ CỦA NXBGDVN NĂM 2020

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ CỦA NXBGDVN NĂM 2020

Viện Nghiên cứu Sách và Học liệu Giáo dục là đơn vị được Lãnh đạo NXBGDVN giao nhiệm vụ tổ chức, quản lý hoạt động SKKN&GPHQ của NXBGDVN. Trong năm 2020, Viện đã phối hợp với các NXBGD Miền và Cơ quan Văn phòng tập hợp được 110 SKKN&GPHQ trong toàn NXBGDVN.

I. Kết quả đánh giá và xếp loại SKKN&GPHQ của Viện NCS&HLGD

    Trên cơ sở đánh giá và xếp loại của các đơn vị và các NXBGD Miền, Viện đã tiến hành tổng hợp, đọc rà soát, đánh giá và xếp loại các SKKN&GPHQ của toàn NXBGDVN năm 2020. Trong số 110 SKKN&GPHQ, có 90 SKKN&GPHQ đúng quy trình tổ chức đánh giá, xếp loại; có 20 SKKN&GPHQ được nộp bổ sung. Kết quả đánh giá và xếp loại của Viện như sau:
         – Có 12 SKKN&GPHQ đạt loại A (gồm 06 cá nhân và 06 nhóm);
         – Có 75 SKKN&GPHQ đạt loại B;
         – Có 23 SKKN&GPHQ đạt loại C;
   Trong quá trình triển khai phong trào SKKN&GPHQ, Viện nhận thấy có 06 tập thể, đơn vị đã có thành tích tốt. Các đơn vị này có nhiều SKKN&GPHQ đạt chất lượng tốt, mang lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

II. Kết quả đánh giá và xếp loại SKKN&GPHQ của thành viên Hội đồng Sáng kiến – Khoa học NXBGDVN

   Năm 2020, do tập trung vào công tác giới thiệu SGK mới lớp 2 và lớp 6 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên Hội đồng Sáng kiến – Khoa học NXBGDVN không tổ chức họp tập trung mà tiến hành xin ý kiến các thành viên Hội đồng qua Phiếu đánh giá và Bảng tổng hợp xếp loại 110 SKKN&GPHQ. Kết quả cụ thể như sau:

     1. Đối với cá nhân: có 06 SKKN đạt loại A, trong đó có 2 SKKN đạt tỉ lệ phiếu 8/8 và 04 SKKN đạt tỉ lệ phiếu 7/8.
     2. Đối với nhóm tác giả: có 04 SKKN đạt loại A, trong đó có 03 SKKN đạt tỉ lệ phiếu 8/8 và 01 SKKN đạt tỉ lệ phiếu 7/8.
     3. Đối với tập thể: có 06 đơn vị triển khai tốt phong trào SKKN&GPHQ, cùng đạt tỉ lệ phiếu 7/8.

   Sau khi Hội đồng Sáng kiến – Khoa học NXBGDVN đánh giá và xếp loại, Viện Nghiên cứu Sách và Học liệu Giáo dục đã đề nghị Ban Tổ chức  Nhân sự trình Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến – Khoa học NXBGDVN kí Quyết định công nhận 110 SKKN&GPHQ và Quyết định khen thưởng 10 SKKN&GPHQ đạt loại A và 06 đơn vị tập thể có thành tích tốt trong phong trào SKKN&GPHQ của NXBGDVN năm 2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *