Phong trào Sáng kiến kinh nghiệm và giải pháp hiệu quả của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Phong trào Sáng kiến kinh nghiệm và giải pháp hiệu quả của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

     Viện Nghiên cứu Sách và Học liệu Giáo dục (Viện NCS&HLGD) là đơn vị được Lãnh đạo NXBGDVN giao nhiệm vụ tổ chức, quản lý hoạt động Sáng kiến kinh nghiệm và giải pháp hiệu quả (SKKN&GPHQ) của NXBGDVN. Trong những năm qua, Viện NCS&HLGD luôn cố gắng nổ lực để đẩy mạnh phong trào SKKN&GPHQ trong toàn NXBGDVN.

     Hàng năm, Viện NCS&HLGD lên kế hoạch tổ chức đánh giá và khen thưởng gửi đến các NXBGD miền và các đơn vị để phối hợp thực hiện một cách đồng bộ và có hiệu quả. Đã có rất nhiều cá nhân và đơn vị có SKKN&GPHQ tốt, mang lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Những SKKN&GPHQ này đã được Lãnh đạo NXBGDVN công nhận và khen thưởng kịp thời. Viện Nghiên cứu Sách và Học liệu Giáo dục cũng đã tổ chức thành công một số Ngày hội trí tuệ nhằm tổng kết, đánh giá lại phong trào SKKN&GPHQ theo từng giai đoạn phát triển của NXBGDVN.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *